สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067880

    การสอบปลี่ยนสายงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การสอบเปลี่ยนสายงานของ อบต.แม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน สามารถโอนเงินเดือนและอายุราชการได้ไหมค่ะ

ถามโดย : อาลินาจันทร์ครุธ ( na_baanlangsuan@hotmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 15:37 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

บัญชีสอบแข่งขันกรณีแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างการหารือ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/01/2562 เวลา 10:06 ]