สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067879

    การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มจากมาตรฐานครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.สามารถเพ่ิมรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากรายละเอียดจากมาตรฐานครุภัณฑ์ได้หรอืไม่

ถามโดย : เอกวัตรจุลเฉลิม ( chai@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 13:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 17:01 ]