สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067877

    ความหมายของมาตรา 67(8) ทวิ ถูกต้องหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ความเข้าใจ มาตรา 67 ทวิ รายจ่ายตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเพื่อการลงทุน......ในนัยของกฎหมายน่าจะเป็นเงินอุดหนุนและต้องเป็นเงินอุดหนุนที่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้วย จึงจะขอสภาและผู้ว่าอนุมัติ....ถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นเงินอุดหนุนที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อการลงทุนก้ไม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์ อันนี้ตีความถูกต้องไหมครับ

ถามโดย : สรวุฒิวัชรีนันท์ ( sorawutw@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 13:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แยกเป็น 2 กรณีเนื่องจากเป็นรายจ่ายคนละประเภท แบ่งออกเป็น 1. การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) คือ การที่ อปท. ตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ พ.ศ. 2559 2. การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน คือ การนำงบประมาณของ อปท. ไปดำเนินการลงทุน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 16:58 ]