สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067875

    การแบ่งงวดงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถาม -ตามที่ อบต.ได้ทำสัญญาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 งวดงาน 3 งวดเงิน โดยสัญญา 1 ส.ค. 2561 หมดสัญญา 11 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า อบต.แจ้งเร่งรัดไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างยืนยันยอมเสียค่าปรับตามที่ อบต.เรียกเก็บ คำถาม 1. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 อบต.สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้หรือไม่ หรือต้องรอให้ผู้รับจ้างปฎิบัตงานให้แล้วเสร็จทั้ง 3 งวดก่อนจึงทำการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง

ถามโดย : rakyimhenglee ( yim-rakyim@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 12:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงาน งวดเงิน ที่ระบุในสัญญา

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523 ) [ วันที่ 15/01/2562 เวลา 09:25 ]