สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067872

    การจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อ้างถึง 1) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลว 5 กค 62 เรื่อง ซักซ้อมการตั้งงบประมาณประจ่ายประจำปี 2562 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข [เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ให้สำรวจปีละ 2 ครั้ง 1.ตั้งจ่ายในหมวดจ้างเหมาบริการ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาส่งบริการ] อ้างถึง 2) หนังสือ ที่ มท 0810.5/ว4052 ลว 14 ธค 51 เรื่อง นโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 62 [2. เร่งรัดสำรวจหมาแมว ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กพ.62] ประเด็น 1.เพื่อให้ทันสำรวจหมาแมว ภายในเดือน กพ 62 อปท.ต้อง สำรวจหมาแมว โดยวิธีจ้างเหมาบริการ แต่ปัญหาคือ งบประมาณอุดหนุนยังไม่มา จึงไม่สามารถดำเนินการจ้างเหมาคนไปสำรวจได้ 2.ปีงบ 61 กรมได้ทำหนังสือ ให้อปท. คืนเงิน กรณีไม่ได้ใช้เงินอุดหนุนงบสำรวจหมาแมว อปท.ต้องคืนไปเพราะงบอุดหนุนไป เพราะเหตุ กรมโอนมาช้า แต่งานทำไปแล้ว จึงไม่สามารถใช้เงินได้ (ปี62 คาดว่าโอนงบอุดหนุนช้า ไม่ใช้เงิน และต้องคืนเงินเหมือนเดิม) คำถาม จะให้ดำเนินการอย่างไร ให้สามารถจ้างเหมาสำรวจหมาแมวล่วงหน้าได้ โดยที่งบอุดหนุน ไม่ต้องส่งคืน

ถามโดย : komkrichkraikrerkkiat ( xeeshandsome@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 09:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.การจัดสรรงบประมาณขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรร คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ภายใน 25 มกราคม 2562 2. การส่งคืนเงินงบประมาณให้คืนใน 2 กรณี คือ 2.1 กรณีไม่มีเป้าหมาย ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ เช่น รายงานยอดรวมสุนัขและแมว จำนวน 500 ตัว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 500 ตัว แต่จากการสำรวจสุนัขและแมวตามจริง พบว่ามีสุนัขและแมว 400 ตัว กรณีนี้ต้องส่งคืนเงิน 100 ตัว ที่ไม่มีเป้าหมาย 2.2 กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง เช่น รายงานผลการสำรวจสุนัขและแมว จำนวน 100 ตัว แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 120 ตัว ต้องส่งงบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรรเกิน 20 ตัว คืน หมายเหตุ ถ้าได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตรงตามเป้าหมาย เช่น รายงานยอดสุนัขและแมว 500 ตัว ได้รับจัดสรร 500 ตัว จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ไม่ต้องส่งเงินคืน ถ้าได้รับเงินจัดสรรตรงตามเป้าหมาย

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/01/2562 เวลา 14:19 ]