สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067871

    ชุดดับเพลิง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จากคำถามที่ CC067850 ชุดดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) เป็นครุภัณฑ์ดับเพลิง แต่ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 หรือไม่ครับ หรือไม่ถือเป็นเครื่องแต่งกายตามระเบียบดังกล่าว และหากเป็นเครื่องแต่งกายตามระเบียบดังกล่าว อปท.สามารถจัดซื้อได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : naraphonphakchan ( naaraaphon@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 18:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องดำเนินการตามระเบียบ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 11:17 ]