สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067869

    ค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 ข้อ 6 ในกรณีอปท.เกิดสาธารณภัย การดำเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา และสำหรับการให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา จะสอบถามว่าการช่วยเหลือแบบใดที่เป็นแบบฉับพลันทันทีและการช่วยเหลือแบบใดที่เรียกว่าเยียวยาที่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ถามโดย : กาญจน์ณภัทรขาวสง่า ( kkhawsanga@gmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 16:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 16:42 ]