สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067866

    การจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอสอบถามกรณีกรมส่งเสริมสั่งให้ อปท.จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart card reader เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.หรือไม่คะ

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 15:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/01/2562 เวลา 11:31 ]