สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067865

    การนับชั่วโมงเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การนับชั่วโมงเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ในวันหยุดราชการ นับรวมในเวลาพักเที่ยงไปด้วยหรือไม่ ตัวอย่าง เข้าทำงาน9.12 เลิกงาน 14.12 คิดเป็น กี่ชั่วโมง

ถามโดย : SS ( songkuechumphon@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 15:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/01/2562 เวลา 10:13 ]