สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067864

    การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว1096 ลว.11 เม.ย. 2548 และ หนังสือที่ มท 0804.2/ว 2362 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณี รองนายกเทศมนตรี ให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ใช่หรือไม่

ถามโดย : กฤษชนกบุญจงพงษ์รัตน์ ( panchita6342@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 14:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ประสานกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 02-241-9034-6

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 07:59 ]