สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067863

    การขาดาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาอบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีสมาชิกสภา อบต.ได้ย้ายอกจากบ้านเลขที่เดิมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตัวเองเป็นสมาชิสภากอบต.ไปอยู่อีกบ้านเลขที่ในอีกหมู่บ้านภายในตำบลเดียวกันในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 และต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกอบต.ต่อนายอำเภอ ถามว่าจะสิ้นสุดความเป็นสมาชิกสภา อบต.ตามพ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี (3) หรือ (7) ขอเหตุผลด้วยครับ

ถามโดย : อนุพนธ์โพธิ์ใบ ( pobaipobai@gmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 13:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สมาชิกสภา อบต. พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก อบต. เมื่อได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี (3) หรือมิได้อยู่ประจำ ในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน ตามมาตรา 47 ตรี (5) เมื่อปรากฏแต่เพียงว่าสมาชิกสภา อบต. ผู้นี้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเดิมไปอยู่อีกบ้านเลขที่หนึ่ง โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน สมาชิกภาพของสมาชิกสภา อบต. ผู้นี้จึงสิ้นสุดลงเมื่อลาออก ตามมาตรา 47 ตรี (3) 10/01/2562

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 15:58 ]