สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067862

    การเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริหารสาธารณสุข

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- ประกาศ กทจ. ฉบับที่ 2 ปี 2561 ให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม/ - ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2544 ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน/ คำถาม 1. เทศบาลจะต้องตั้งกรรมการตามข้อ 9(1) หรือ9(2) 2. ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจฯ ผู้ที่มีคำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการทุกคน/ หรือตามความจำเป็น เหมาะสม 3. ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล เทียบได้กับสถานีอนามัยใช่หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : สมใจกันหะบุตร ( tetook2013@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 13:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำถามดังกล่าว อ้างอิงประกาศของ ก.จังหวัด จึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่เรื่องที่สอบถามขณะนี้อยู่ระหว่างออกระเบียบ มท. (นั้นลงนามประกาศใช้) เมื่อลงนามแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 11:56 ]