สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067860

    การบริหารสัญญาจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ผู้รับจ้างแจ้งหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินงานจ้างเนื่องจากฝนตกหนักไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ คณะกรรมการตรวจรับงานได้ประชุมและมติที่ประชุมมีความเห็นไม่สมควรขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง เพราะผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการทำงานตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้าง พิจารณาจากบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันงานก่อสร้างและรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน นำเสนอนายกฯ นายกมีความเห็นไม่ขยาย ถามว่า ใครเป็นผู้แจ้งหนังสือใ้ห้ผู้รับจ้างทราบ การไม่ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ คณะกรรมการตรวจรับงาน

ถามโดย : เรวดีช่วยอนันต์ ( Raewadee_30@Hotmail.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 13:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานไปยังผู้แต่งตั้งโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อผู้แต่งตั้งหรือผู้มีอำนาจเห็นว่าไม่สมควรขยาย หน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 16:58 ]