สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067858

    การเบิกจายค่ารับรอง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาลจัดประชุมร่วมกับชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างได้หรือไม่

ถามโดย : ทวิช กสานติกุล ( Thawitka@hotmail.com )  IP 110.169.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 10:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ดูว่าการประชุมครั้งนี้อยู่ในเงื่อนไขของหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ย.2548 ข้อ 2 หรือไม่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 11:24 ]