สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067856

    สอบถามการโอน(ย้าย)จากข้าราชการพลเรือนไปองค์การบริหารส่วนตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามค่ะ ปัจุบันเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาที่ใช่บรรจุคือ ประกาศนียบัติ-วิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความประสงค์โอน(ย้าย)ไปองค์การบริหารส่วน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน โดยใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงวิชาการบัญชี) ขอเรียนถามว่า 1.สามารถโอน(ย้าย)ได้หรือไม่ 2.ตามมตรฐานกำหนดตำแหน่ง (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ) สามารถนำวุฒิปริญญาตรี แขวงวิชาการบัญชี มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินระดับปฏิบัตงาน ได้หรอไม่

ถามโดย : oanchaneerattana ( annee_ratana@hotmai.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 09:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าวุฒิตรงก็ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 08:02 ]