สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067854

    เรียนสอบถามเรื่องคุณวุฒินักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. กรณีสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าว ก.ค.ศ. รับรองแล้ว จะสามารถสมัครสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการได้หรือไม่ (อ้างอิงการรับรองจาก http://qualification.otepc.go.th/files/1904-20140607-220355.pdf) 2. "ก.ค.ศ. รับรอง" กับ "ก.จ. ก.ท. ก.อบต. รับรอง (ตามไฟล์แนบ)" ใช้ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการได้เหมือนกันหรือไม่

ถามโดย : พรรณวลัยซู ( panwalai.x@gmail.com )  IP 124.122.xxx.xxx  [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 01:00 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ ครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 07:12 ]