สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067853

    ค่าใช้จ่ายเดินทาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หลักฐานการประกอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กรณีบัตรโดยสารเครื่องบินเบิกได้ที่เป็นค่าพาหนะและค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บ ในส่วนของใบเสร็จรับเงินที่ออกจากตัวแทนจำหน่ายไม่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆให้. (สายการบินก็ไม่ออกให้เนื่องจากซื้อผ่านตัวแทน) สามารถเบิกจ่ายได้ไหม มีเอกสารแนบ

ถามโดย : SS ( songkuechumphon@gmail.com )  IP 2403:6200:8878:f790:f1d2:2f7:e64:3050.  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 20:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโทร 022419000 ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 16:43 ]