สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067848

    กรณีจัดซื้อจอฉายภาพของโรงเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากโรงเรียนของ อบต.มีความประสงค์จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพและฉายภาพ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมของเด็กนักเรียน อาทิเช่น งานบัณฑิตน้อย งานประชุมผู้ปกครอง ซึ่งในชุดจะประกอบด้วยเครื่องถ่ายวิดีโอ จอภาพ 6 จอ อยากทราบว่าต้องตั้งในหมวดใด

ถามโดย : กาญจนพรรณประจักษ์แจ้ง ( selbebelle@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 14:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัด อปท.ตั้งจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 10:06 ]