สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067845

    เงินสะสมสำรองจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ฉบับที่ 4 ข้อ 43 ซึ่งแก้ไขความในข้อ 89 ตามระเบียบข้อ 89 (3) กำหนดให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน อยากถามว่า ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง 1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรที่ตั้งในเทศบัญญัติ (เงินเดือนฝ่ายการเมือง เงินเดือนฝ่ายประจำ) หรือ 2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35

ถามโดย : siriwas ( na.peem@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 11:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 09/01/2562

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 16:22 ]