สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067844

    การติดตั้งแผงโซล่าเวล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อผลิตไฟฟ้า ควรตั้งไว้ในหมวดใด เนื่องจากการคชติดตั้งมีอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มด้วย เช่น เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า สายไฟฟ้า รางสายไฟ

ถามโดย : กาญจนพรรณประจักษ์แจ้ง ( selbebelle@gmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 10:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/01/2562 เวลา 15:24 ]