สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067841

    บริษัทเอกชนขอผ่อนชำระค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้างก่อสร้างได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอเรียนถามว่า 1. มีระเบียบกฎหมายใดที่ให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้บริษัทเอกชนสามารถผ่อนชำระค่าปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาจ้างก่อสร้างกับ อบต. หรือไม่ 2. ถ้ามีต้องอ้างระเบียบกฎหมายอะไรและข้อใด

ถามโดย : jirapachumjit ( jirapajung@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 17:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 09/01/2562

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 16:22 ]