สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067840

    การยืมเงินในโครงการอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ ให้เพิ่มความในข้อ ๘๕/๑ ใน(๒) เรายังสามารถยืมเงินค่าอาหารและค่าอาหารว่างในโครงการอบรมและโครงการศึกษาดูงานได้ไหมครับ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๑๑๙ ตาราง ๒

ถามโดย : อนุพนธ์โพธิ์ใบ ( pobaipobai@gmail.com )  IP 2001:44c8:4324:bbd7:1:2:f6f6:8a1.  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 17:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 09/01/2562

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 16:23 ]