สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067839

    ค่าจัดการเรียนการสอน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ถ้าเทศบาลตรวจสอบพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนำเงินค่าจัดการเรียนการสอนไปซื้อวัสดุอื่นที่ไม่เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0863.2/ว 801 เช่นนำไปซื้อที่นอนให้เด็ก เทศบาลต้องดำเนินการอย่างไรคะ ต้องเรียกเงินคืนในส่วนที่ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือไม่

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 16:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๑๖๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/01/2562 เวลา 16:49 ]