สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067836

    การจัดซื้อกล้อง cctv

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้กันเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นงบประมาณค้างจ่ายของปี 60 และมีการดำเนินการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางเป็นไปตามมาตรฐานของปี 60 ผ่านมติคณะกรรมการฯระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยราคาเปลี่ยนแปลงถูกลง แต่คุณลักษณะฯยังเหมือน กรณีนี้เราต้องนำคุณลักษะดังกล่าว ผ่านคณะกรรมการฯอีกหรือไม่ เพื่อความเป็นปัจจุบัน หรือสามารถใช้ตัวเดิมได้ และต้องมีการนำเรื่องเข้าสภาเปลี่ยนแปลงคำชีแจงในเทศบัญญัติหรือไม่

ถามโดย : พัชราภรณ์แก้วสลับนิล ( p-k-fon@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 14:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีคุณลักษณะเหมือนเดิมแต่ราคาไม่เปลี่ยน ไม่ต้องนำเรื่องเข้าสภาฯ และไม่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524,1528 ) [ วันที่ 09/01/2562 เวลา 09:39 ]