สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067835

    สอบถามกรณีทำโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างในแผนฯ ต้องแนบ ปร.4 ปร.5 ด้วยรึเปล่า แล้วราคาในแผนกับเทศบัญญัติงบประมาณต้องตรงกันด้วยหรือไม่ มีเอกสารอ้างอิงฉบับไหนบ้างค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ถามโดย : อาทิตยาสมศรี ( athittaya.jod@gmail.com )  IP 2403:6200:88a6:b8a1:11e4:7cfa:667f:694d.  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 13:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การประมาณราคาในขั้นตอนการจัดทำแผนหรือเพิ่มเติมแผน ต้องประมาณราคาที่เป็นจริง ณ เวลาปัจจุบัน ยังไม่ต้องใช้ ปร.4 - ปร.5 งบประมาณที่ใช้ต้องไม่เกิดจากแผน ตามระเบียบแผน ข้อ 24 และ 25

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 14/01/2562 เวลา 11:15 ]