สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067832

    การตั้งงบประมาณค่าจ้างทำเว็บไซต์ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.จะดำเนินการจ้างทำเว็บไซต์ อบต. อยากสอบถามว่าการตั้งงบประมาณสำหรับการจ้างทำเว็บไซต์ ตั้งจ่ายจากหมวดไหน ประเภทรายจ่ายใด คะ

ถามโดย : มิ่งกมลไม้หอม ( mingkamonjoom@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 09:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/01/2562 เวลา 13:41 ]