สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067189

    ศพด.กับระบบ e-GP

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เนื่องจาก ศพด.เปิดรหัสหน่วยงานย่อย เพื่อใช้ในระบบ e-GP ปรากฎว่า กรมบัญชีกลางปิดระบบไม่อนุญาตให้หน่วยงานต้นสังกัดเพิ่มหน่วยงานย่อยเองได้ เหตุนี้ ศพด.จะดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ถามโดย : อรวันเชาวลิต ( ple_ja401@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการขอรหัสในระบบ e-GP ไม่ได้ ให้ขอใช้รหัสจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด นะคะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 12/11/2561 เวลา 14:50 ]