สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067187

    การตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งให้อปท.นำส่งเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี โดยอ้างตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จึงขอเรียนถามว่า อปท.จะตั้งงบประมาณส่วนนี้ในแผนงาน รายการ ประเภทใด

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 16:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

งบกลาง ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายละเอียด เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดเเทน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:22 ]