สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067186

    การพิจารณาประเภทของครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามหนังสือ ฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๓๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเรียนสอบถามว่า ๑. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็นครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ หรือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๒. เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD เป็นครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ หรือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ขอบคุณครับ

ถามโดย : สงเคราะห์นิธุรัมย์ ( songkror01@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 15:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1. โทรทัศน์แอลอีดี 2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 3. เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD ซึ่งครุภัณฑ์ทั้งชุดที่จัดสรรให้เป็นครุภัณฑ์ทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 12/11/2561 เวลา 14:36 ]