สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067179

    การตรวจรับพัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กลุ่มตรวจสอบภายใน

สอบถาม นิดคะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่สามารถตรวจรับพัสดุ ได้ ใช่หรือเปล่า คะ

ถามโดย : จรุเพ็ญอรุณพงศ์ไพบูลย์ ( jid0676@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 09:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น แล้วแต่กรณี คือ (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ ต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นสำคัญ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ตอบโดย : กตภ. ประสานโดย : กตภ. ( 02-241-9000 ต่อ 1312 ) [ วันที่ 12/11/2561 เวลา 14:56 ]