สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067176

    ค่ารักษาพยาบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบจ.จะต้องจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานงานท้องถิ่นและลูกจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...ถามว่า...1. หลักในการคำนวณจำนวนเงินงบประมาณเพื่อขอตั้งงบประมาณให้คำนวณอย่างไร และ 2. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วยหรือไม่ ถ้ามี จะมีหลักในการคำนวณอย่างไร ..ดูแนวทางจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปฯ

ถามโดย : ปานใจเพ็ชรรัตนมณี ( p.panjai@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 16:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อยู่ในขั้นตอนให้สปสช.เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเช่น สำนักงบฯ ผู้แทนกระจายอำนาจ สถ และอบจกำนดค่ารักษาพยาบาลถัวจ่ายรายหัวของผู้มีสิทธิที่เป็นขรก และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิว่าอยู่ในอัตราเท่าไร

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 18:34 ]