สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067175

    จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานทะเบียน ได้มั้ยค่ะ

ถามโดย : จิรภัทร์หวั้นหนู ( aom_c_aom@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 15:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบการรับรองวุฒิจากเว็บ ก.พ. เพราะต้องพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาด้วย

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/11/2561 เวลา 07:41 ]