สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067174

    การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หากพนักงานเทศบาลเงินเดือนใกล้ถึงขั้นสูง (เหลือ 0.5 ขั้น) แต่ผู้บังคับบัญชาให้ 1.0 ขั้น กรณีแบบนี้จะต้องทำอย่างไรคะ

ถามโดย : ปิยรัตน์ วีระพันธ์ ( mam_pv@hotmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 15:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13 ลว. 3 ก.ค. 61

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 07:55 ]