สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067172

    การเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ด้วยทางสมาชิกสภาเทศบาล มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งจัดขึ้น จำนวนหลายรุ่น โดยทางสมาชิกสภาเทศบาล มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปอบรมดังกล่าว ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่มีสถานที่อบรมทีี่่จัดขึ้นใกล้กว่า เช่นจังหวัดสงขลา ชลบุรี กรุงเทพฯ พร้อมทั้งจะเดินทางไปเป็นคณะทางรถไฟ จำนวน 8 ท่าน ในการนี้ จึงอยากทราบว่า ถ้าประธานสภาเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเดินทางไปราชการ จะมีความเหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องกับระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ประการใด

ถามโดย : จินทนาขอประเสริฐ ( jinny_j3101@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 14:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดูระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายไปราชการการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 17:58 ]