สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067169

    สอบถามเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่สตง.ทักท้วงเรื่องการรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ที่อบต.รับโดยไม่ได้ตั้งรับไว้ในข้อบัญญัติ 1.ค่าบรืการทางการแพทย์ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรให้ 2.เงินที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ 3.เงินที่กรมจัดสรรให้เพื่อดำเนินการซ่อมแซ่มถนน โดยเงินดังกล่าว แล้วทางอบต.ได้บันทึกบัญชีเป็นเงินรายรับ โดยรับในหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ แต่ทางสตง.ทักท้วงว่าทำไมไม่บันทึกบัญชี เป็นเงินรับฝากตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี ตามมท.0808.4/ว1723 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ข้อ9 การรับรู้หนี้สิ้น (4) เงินรับฝากไม่ทราบแนวทางที่ถูกต้อง ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ (ทางสตง.ให้สอบถามทางกรมว่าแนวทางเป็นอย่างไร)

ถามโดย : จรรจิราบุญนะ ( tal_veera@hotmail.co.th )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 12:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419000 ต่อ 1602- 05

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 14:22 ]