สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067167

    การรับสมัครพนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. มาสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจถือว่าเป็นขาดคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ของ อบต. ตามข้อ ๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่

ถามโดย : จงรักษ์พรหมทอง ( rakpsa@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 11:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตอนบรรจุต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรง/ สมัครได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 12:19 ]