สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067166

    การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือที่ มท 0407/ว760 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอความช่วยเหลือช่วยอธิบายขั้นตอนวิธีปฏิบัติการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือด่วนที่ มท 0808.2/ว5419 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 184 ข้อ 185 1.ขั้นตอนวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พัสดุตามหนังสือและระเบียบข้างต้น 2.ขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด 3.สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ใครเป็นผู้เสนอผู้บริหารที่จะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง

ถามโดย : เรวดีช่วยอนันต์ ( Raewadee_30@Hotmail.co.th )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 10:49 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 15:00 ]