สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067158

    วัสดุสำนักงานที่ไม่สามารถจัดซื้อได้มีอะไรบ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากทราบว่า วัสดุสำนักงานที่ไม่สามารถจัดซื้อได้ มีอะไรบ้างครับ นอกเหนือจากที่ กระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิก ( แฟ้มแขวน ป้ายชื่อ แลคซีน กระดาษ Post-it ที่คันหนังสือ กาว 2 หน้า Label ค่าแถบดัชนี ที่ก้นหนังสือ ค่าดอกไม้สด นม ชา กาแฟ ค่าน้าดื่ม ฟิล์มกรองแสง ปกคำกล่าวรายงาน กระจกบนโตะทำงาน ปากกาเน้นตัวอักษร ป้ายพลาสติกผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ ) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์อย่างไร หรือ ตามหนังสือแจ้งเวียน ขอความรบกวนด้วยครับ

ถามโดย : ArthidtayathepNaulsate ( arthidtayathep@hotmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 10:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 16:46 ]