สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067156

    สอบถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการทำเว็บไซต์ อบต. ซึ่งประกอบด้วย ค่าออกแบบติดตั้งเว็บไซต์ ค่าบริการพื้นที่ดูแลเว็บไซต์ ค่าจดโดเมนเนมเว็บไซต์ ทั้งหมดอยู่ภายในวงเงิน 19,000 บาท จะต้องทำหนังสือขออนุมัติไปยังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ ถ้าต้องทำจะต้องแนบเอกสารใดบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

ถามโดย : นางสาวกันย์สินีเกรียงไพศาล ( bk_heart2533@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 09:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องทำเรื่องตามขั้นตอนและฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัดพิจารณาครับ

ตอบโดย : ศส. ประสานโดย : ศส. ( 02-241-9000 ต่อ 1104 - 1116 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 14:31 ]