สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067154

    แผนพัฒนากับบัญชีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่ตรงกัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ระบุชื่อโครงการเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก แต่ตามบัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 เป็นโครงการถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก รบกวนสอบถามว่า อปท.สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ถามโดย : นางสาวสุณิสา แดงเรือง ( sdruang@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 17:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอแก้ไขชื่อโครงการในบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กับ ผวจ. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 17:37 ]