สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067153

    ปัญหาการให้บริการรถฉุกเฉิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตอนนี้ท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องการให้บริการรถฉุกเฉิน เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลหรือรับกลับ เนื่องจากตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๑๘ ลว. ๒๕ ก.ย. ๖๑ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๖๒ ลว. ๑๙ ต.ค. ๖๑ รถฉุกเฉินต้องให้บริการกรณีฉุกเฉินเท่านั้น แต่กรณีผู้ป่วยติดเตียงที่หมอนัดหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในรถฉุกเฉินจะต้องทำอย่างไร เมื่อรถฉุกเฉินไม่สามารถออกให้บริการได้

ถามโดย : นายดำเนินเสนาะสำเนียง ( dumnern8447@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 16:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ใช้หนังสือซักซ้อมด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3362 ลว. 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 09:23 ]