สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067151

    การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้ใด และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อกฎหมายใด

ถามโดย : ชัยเลิศสงสุวรรณ ( chai_edu@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 14:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 18:08 ]