สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067150

    การเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของหลักเกณฑ์แนบท้ายหนังสือ ข้อ 1.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว 1.1.2 การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (3) สอบวิทยฐานะ ขอสอบถามดังนี้ 1.?สอบวิทยฐานะ? มีคำจำกัดความว่าอย่างไร 2.สอบวิทยฐานะหมายความรวมถึง การให้พนักงานครูไปอบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา หรือไม่ 3.หากการให้พนักงานครูไปอบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาไม่ใช่การสอบวิทยฐานะ สามารถออกคำสั่งให้พนักงานครูเดินทางไปราชการ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ได้หรือไม่

ถามโดย : daruneejitmorn ( dj252@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 13:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีนี้เป็นเป็นเรื่องการเข้ารับการฝึกอบรมฯขออนุมัติไปราชการได้ หนังสือ ฉบับนี้ออกโดยสำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น(อยู่บริเวณท้ายของหนังสือ)กรุณาถามสนคท.

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 12:13 ]