สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067146

    การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุราย นางจอ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จาก อบต.กอ (แห่งเดิม) ต่อมาย้ายภูมิลำเนาไป อบต.ขอ (แห่งใหม่) เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ นางจอ ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการที่ อบต.ขอ (แห่งใหม่) เมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ แต่ไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่ง อบต.ขอ(แห่งใหม่) จ่ายเพียงเบี้ยความพิการให้นางจอในเดือน ม.ค. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันไม่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเนื่องจากนางจอไม่ได้ยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางจอจึงได้ไปยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุที่ อบต.ขอ (แห่งใหม่) คำถาม ถามว่า อบต.ใด เป็นผู้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ก.ย. ๒๕๖๒ ระหว่าง อบต.กอ (แห่งเดิม) กับอบต.ขอ (แห่งใหม่) และอาศัยอำนาจตามระเบียบใด ข้อใด และหนังสือสังการใดในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ณัฐกานต์หีบแก้ว ( Prakna-narak@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 10:52 ]