สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067145

    สอบถามระเบียบการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ามระเบียบกระทรางมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่ผูพิการของ อปท พศ 2553 หมวดที่ 4 งบปีะท่๊และวิธีการจ่ายเบี้ยความพิการ ข้อ 13 การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้ อปท จ่ายเป็น เงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบียคนพิการ หรือ ในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ในการจ่ายเงินให้แก่ ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตราจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลคนพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่ คำถาม ในกรณีการรับเงินของผู้พิการที่จ่ายให้ในนามผู้ดูแลคนพิการตามชื่อที่มีอยู่ในบัตรคนพิการ ถ้าเกิดกรณีที่ผู้พิการมีความประสงค์ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่คนดูแลคนพิการเป็นผู้รับเงิน จะต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องมีหนังสือยินยอมหรือหนังสือรับรองจาก ผู้ใหญ่บ้าน มาประกอบการเบิกจ่ายด้วยหรือไม่

ถามโดย : สาวิตรีพิทักษ์วงศ์ ( savitee_palm@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 09:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419000 ต่อ 2202

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/11/2561 เวลา 14:20 ]