สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067142

    การจ้างช่วง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ ผู้รับจ้างทำหนังสือขอจ้างช่วงงานทั้งหมด อปท.สามารถอนุญาตได้หรือไม่

ถามโดย : พรรณีย์ลีเพ็ง ( 6191305@dla.go.th )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 16:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีตามปัญหา ต้องไปดูเงื่อนไขในสัญญา เรื่องการจ้างช่วงว่าสามารถทำได้หรือไม่ หากเงื่อนไขสัญญาดังกล่าวกำหนด/ตกลงให้ทำได้ ก็สามารถทำได้ 07/11/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 10:04 ]