สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067141

    การบรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

การบรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น " " ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ข้อ 4 โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ โครงการและครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ประเด็นดังกล่าวอยากทราบว่าครุภัณฑ์สำนักงานจัดอยู่ในบริการสาธารณะหรือไม่ เนื่องจากมีการตั้งขอสังเกตว่าถึงแม้จะเป็นครุภัณฑ์สำนักงานแต่ก็ใช้สำหรับปฏิบัติงานที่เป็นการให้บริการแก่ประชาชน และเป็นไปได้หรือไม่หากกระทรวงมหาดไทยจะออกหนังสือซักซ้อมประเภทครุภัณฑ์ที่จะต้องมีอยู่หรือไม่ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ อปท.ได้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดการทักท้วงจากหน่วยตรวจ " รวมถึงการตั้งงบประมาณ ในเทศบัญญัติ จะต้องระบุว่า ครภัณฑ์ประเภทนี้ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีไหน หน้าไหน เมื่อรายการครุภัณฑ์ไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่มีหนังสือสั่งการ/ซักซ้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน จะชี้แจงหน่วยตรวจสอบได้อย่างไร ขอบคุณค่ะ "

ถามโดย : สุภารัตน์มีเพียร ( meepianoil@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 14:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.ครุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ ไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.บริการสาธารณะ คือ ภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ อปท. จะต้องทำหรืออาจทำตามกฎหมายจัดตั้งของ อปท. 3. โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องนำไปสู่การติดตามและประเมินผลได้ (ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.061-419-5028 ผอ.สผถ.)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 08/11/2561 เวลา 10:14 ]