สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067136

    เงินเบี้ยยังชีพฯ (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ เหลือจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ด้วยทาง อบต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1. ตาม นส.กรม สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2010 ลว. 28 ก.ย. 60 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ จำนวน 308,900 บาท 2. ตาม นส.กรม สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2783 ลว. 6 ก.ย. 61 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ครั้งที่ 2 จำนวน 116,800 บาท 3. ตาม นส.กรม สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2805 ลว. 7 ก.ย. 61 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ครั้งที่ 2 จำนวน 567,800 บาท ปรากฏว่าเมื่อพิจารณาดำเนินการแล้ว มีงบประมาณดังกล่าวเหลือ จึงขอเรียนสอบถามว่างบประมาณที่เหลือดังกล่าว อบต.ต้องดำเนินการส่งคืน กรม สถ. หรือให้เป็นรายได้ของ อบต. โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฉบับใดครับ

ถามโดย : ณฐภัทรเขียวมา ( formula_nan@hotmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 14:45 ]