สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC067135

    อบต.จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อบต.สามารถจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนใน ศพด.ได้หรือไม่ หากได้ใช้ระเบียบใดบ้าง ขอบคุณครับ

ถามโดย : ทองคำสิทธิโชติ ( kaengkae@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 06/11/2561 เวลา 14:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนใน ศพด. ดังกล่าวไม่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เบิกจ่ายได้ แต่อาจพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ได้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 07/11/2561 เวลา 18:15 ]