สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066869

    การเลื่อนระดับอาวุโส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับอาวุโส กำหนดว่า คณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหน่ง โดยจะต้องมี ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินในระดับไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ขอประเมิน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ ดังนั้น หากต้องการเลื่อนระดับจากเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ต้องหากคณะกรรมการที่เป็นเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโสเท่านั้น หรือสามารถให้นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ได้หรือไม่ค๋ะ เพราะในจังหวัดไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโสเลย

ถามโดย : วรรณวิมลพงษ์สวัสดิ์ ( dla.wan@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 11:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สายวิชาการที่มีระดับไม่ต่ำกว่าได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 13:54 ]